بازرگانی

ويرايش

 

بازرگانی یا تجارت به مبادله و داد و ستد کالا یا خدمات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گفته می شود. بنابراین زمانی که اشخاص به هنگام ارایه کالا یا خدمات دست به انجام هرگونه عمل قابل سنجش و اندازه گیری مادی زنند و در جریان این فرآیند اظهار رضایتی نمایند، در واقع خود به خود وارد بحث بازرگانی و تجارت شده اند.
بازرگانی در زبان انگلیسی Commerce به معنی سامانه یا محیطی گفته می شود که بر آینده کسب و کار اقتصاد، ملت و دولت تاثیر می گذارد. این سامانه ها می توانند سامانه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه اجرایی در هر کشوری باشد که به عنوان دومین بخش کسب و کار به شمار می آید و تمامی فعالیت ها، عملکردها‌ و موسسات درگیر در انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف کننده را در بر می گیرد.
با توجه به این که؛ بازرگانی و تجارت یکی از مهم ترین هسته های سرمایه دارای یک کشور را تشکیل می دهند می توان آن را به دوبخش: بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تقسیم کرد.
 

بالا